Saturday, October 1, 2011

Love Quotes

So yea we've been going through some breakups currently and I feel bad for everyone! :(
I feel like putting some random stuff :D Random quotes are below. Don't make fun of me!!! >:O

ℝ€ϟℙ€ℭ✝
ℱґ☤εᾔḓṧн☤℘
"Tʀᴜᴇ ғʀɪᴇɴᴅsʜɪᴘ ɪs ʟɪᴋᴇ sᴏᴜɴᴅ ʜᴇᴀʟᴛʜ; ᴛʜᴇ ᴠᴀʟᴜᴇ ᴏғ ɪᴛ ɪs sᴇʟᴅᴏᴍ ᴋɴᴏᴡɴ ᴜɴᴛɪʟ ɪᴛ ʙᴇ ʟᴏsᴛ."
"Ёacн fґїєйd яєpґє$єйт$ a щояld їи ц$, a щоґld pо$$ївlу иот воґи цитїl тнєу aяґїvє, aйd їт ї$ оиlу ву  тнї$ мёётїиg тнaт a иёш шояld ї$ вояй."
❞♏¥ ḟґїεη∂ṧ @ґℯ ღƴ ℯṧт@⊥℮▣❞
"A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out."
"A fґїєиd ї$ $омєойё щно ї$ тнёяє fоя уоц щнєй нё'd ґaтнёґ вё aйушнёґё єl$є."

"Don't walk in front of me, I may not follow.
Don't walk behind me, I may not lead.
Walk beside me and be my friend." 


1) "Make new friends and keep the old, one is silver and the other gold"
2) "Make new friends, both young and old, one in Silver, the other Gold."
3) "Make new friends but keep the old, some are silver and others are Gold"
4}"I have a hand, and you have another; put them together and we have each other." 


"Yᴏᴜ ᴀʀᴇ ʏᴏᴜ ᴀɴᴅ I ᴀᴍ I,
Yᴏᴜ ᴅᴏ ʏᴏᴜʀ ᴛʜɪɴɢ ᴀɴᴅ I'ʟʟ ᴅᴏ ᴍɪɴᴇ,
ᴀɴᴅ ɪғ ɪɴ ᴛʜᴇ ᴇɴᴅ ᴡᴇ ᴍᴇᴇᴛ ᴜᴘ ᴛᴏɢᴇᴛʜᴇʀ,
ɪᴛ ɪs ʙᴇᴀᴜᴛɪғᴜʟ." 


"Love is blind, but friendship closes its eyes."

No comments:

Post a Comment